สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา ประเภทผู้ช่วยวิจัย

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา ประเภทผู้ช่วยวิจัย

รายละเอียดดังเอกสารแนบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Assistant Scholarship

ใบสมัครขอรับทุน
Click here for download


สามารถยื่นใบสมัครได้ที่

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา
ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 0 7428 8979 ภายในโทร. 8979

©2016 Drug Delivery System Excellence Center

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University
Tel. +66(0) 7428 8979 Fax. +66(0) 7428 8979
Contact Us